THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2568
Họ và tên: Võ Thị Minh Hằng
Chứng chỉ số: 619/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông - Bến Tre
Tỉnh / Thành phố: Bến Tre
ỨNG VIÊN (12)
Nguyễn Thị Chung
HK/EL/005177/0526
Bùi Châu Yên
HK/EL/005178/0526
Nguyễn Thu Trang
HK/EL/005179/0526
Nguyễn Thị Trinh Pha
HK/EL/005180/0526
Cao Ngọc Phương
HK/EL/005181/0526
Nguyễn THuận Hiệp
HK/EL/005182/0526
Nguyễn Công Bình
HK/EL/005183/0526
Bùi Kim Khanh
HK/EL/005409/0526
Lê Minh Nhựt
HK/EL/005410/0526
Lê Thị Vân
HK/EL/005411/0526
Nguyễn Trần Khoa
HK/EL/005412/0526
Lê Thị Thu Nhuần
HK/EL/005413/0526