THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2569
Họ và tên: Phan Thị Kim Chi
Chứng chỉ số: 620/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ
Tỉnh / Thành phố: Cần Thơ
ỨNG VIÊN (0)