THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2570
Họ và tên: Phạm Huỳnh Thu Trang
Chứng chỉ số: 621/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty dịch vụ du lịch Thủ Đức
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)