THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2571
Họ và tên: Trần Văn Hóa
Chứng chỉ số: 622/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Thiên Hồng - TP. HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)