THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2572
Họ và tên: Phạm Thị Minh
Chứng chỉ số: 623/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Tân Sơn Nhất
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)