THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2573
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hân
Chứng chỉ số: 624/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Quê Hương - Liberty 4
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)