THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2574
Họ và tên: Doãn Trung Thanh
Chứng chỉ số: 625/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Làng Du lịch Sài Gòn - Bình Dương
Tỉnh / Thành phố: Bình Dương
ỨNG VIÊN (0)