THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2575
Họ và tên: Nguyễn Kiệt
Chứng chỉ số: 626/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Hương Sen
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)