THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2576
Họ và tên: Nguyễn Tấn Phước
Chứng chỉ số: 627/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
Tỉnh / Thành phố: Bến Tre
ỨNG VIÊN (0)