THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2577
Họ và tên: Nguyễn Đắc Danh
Chứng chỉ số: 628/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Công ty lữ hành TNK - Tp. HCM
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)