THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2580
Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng
Chứng chỉ số: 631/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TÂN
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)