THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2585
Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
Chứng chỉ số: 635/09
Ngày cấp: 18/12/2009
Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Lữ hành OSC (Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam)
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)