THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 09/2583
Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
Chứng chỉ số: 616/09
Ngày cấp: 22/09/2009
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn Metropole (Quê hương - Liberty 8)
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)