THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 08/4401
Họ và tên: Nguyễn Chí Hùng
Chứng chỉ số: 641/08
Ngày cấp: 10/11/2008
Đơn vị tuyển dụng: Khách sạn New Epoch
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)