THÔNG TIN ĐÀO TẠO VIÊN:
Mã số: 08/4402
Họ và tên: Huỳnh Minh Lâm
Chứng chỉ số: 642/08
Ngày cấp: 14/12/2008
Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành - Norfolk
Tỉnh / Thành phố: TP Hồ Chí Minh
ỨNG VIÊN (0)